I. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia przez Rejestratora usług polegających na rejestrowaniu i utrzymywaniu domen internetowych w imieniu i na rzecz Użytkownika. Regulamin ten stanowi równocześnie umowę rejestracji domeny zawieraną pomiędzy Rejestratorem a Użytkownikiem.

2. Rejestratorem jest firma ReTop.pl Miłosz Gądziak z/s w Masanówie przy ulicy Młynik 3, reprezentowana przez Miłosza Gądziaka.

3. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w imieniu własnym składa zamówienie na usługi świadczone przez Rejestratora. Osoba rejestrująca domenę w imieniu Użytkownika jest zobowiązana posiadać stosowne umocowanie do dokonywania powyższej czynności i jest w pełni odpowiedzialna względem Użytkownika za podjęte przez siebie działania. Rejestrator nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika.

4. Domenę stanowi unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez Rejestratora. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (dalej NASK).

5. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego postanowień.

II. Przedmiot umowy.

6. Operator, za pośrednictwem serwisu Gnum.pl świadczy usługi rejestracji i utrzymywania domen internetowych, które to usługi świadczy na wyraźne zlecenie Użytkownika.

7. Za pośrednictwem powyższego serwisu Rejestrator świadczy również usługi Opcji oraz Testu domen internetowych.

III. Rejestracja domeny oraz obowiązki Użytkownika.

8. Rejestracja domeny następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza, zawierającego dane o domenie oraz dane Użytkownika, które to dane Użytkownik jest zobowiązany podać z należytą starannością oraz zgodnie ze stanem faktycznym z chwili wypełniania formularza. Wszelkie konsekwencje finansowe oraz prawne wynikłe z tytułu nieprawidłowości danych podanych w formularzu ponosi Użytkownik i Rejestrator ma prawo obciążyć go wszelkimi wynikłymi z tego tytułu zobowiązaniami i obciążeniami.

9. Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych w celu rejestracji domeny:

a) nazwisko i imiona Użytkownika/nazwa Użytkownika,

b) numer ewidencyjny PESEL lub inny numer ewidencyjny,

c) adres zameldowania na pobyt stały/adres siedziby,

d) adres poczty elektronicznej Użytkownika.

10. Użytkownik ma obowiązek każdorazowego informowania Rejestratora o zmianie danych określonych w punkcie poprzedzającym i ponosi pełną odpowiedzialność prawną za brak takiego zgłoszenia.

11. Lista domen wraz z cennikiem za ich rejestrację znajduje się na stronie internetowej Rejestratora, znajdującej się pod adresem gnum.pl/cennik-domen i jest ona dla Użytkownika wiążąca i ogólnodostępna.

12. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność domeny, której chęć rejestracji wyraził Użytkownik.

13. Użytkownik przy wyborze nazwy domeny ma obowiązek kierowania się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownik nie ma prawa rejestrowania domen o charakterze obraźliwym, dyskryminującym, nawołujących do nienawiści, o treściach rasistowskich oraz w jakikolwiek sposób naruszających przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy o znakach towarowych i własności intelektualnej. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego punktu, Rejestrator ma prawo zgłosić sprawę odpowiednim organom i na ich żądanie udostępnić dane Użytkownika oraz obciążyć użytkownika wszelkimi kosztami, jakie poniósł w związku z bezprawnym działaniem Użytkownika, a także ma prawo odmowy rejestracji domeny. W przypadku obowiązku wyłączenia domeny z winy Użytkownika, Rejestrator nie ponosi względem Użytkownika żadnej odpowiedzialności, w szczególności nie ulegają zwrotowi uiszczone za domenę opłaty.

14. Obowiązkiem Użytkownika jest uiszczenie opłaty za rejestrację domeny w wysokości i terminie wskazanym przez Rejestratora.

15. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.

16. Rejestracja domeny następuje po uiszczeniu opłat wskazanych w punkcie poprzedzającym, po odnotowaniu wpływu należności przez Rejestratora.

17. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika w sytuacji, gdy z powodu opóźnienia w płatności, wpływu należności za domenę po wcześniejszym zarejestrowaniu tejże domeny przez innego Użytkownika lub z przyczyn od Rejestratora niezależnych i niezawinionych, rejestracja domeny nastąpiła na rzecz innego Użytkownika. W powyższym wypadku należność wpłacona przez Użytkownika zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni od dnia powzięcia przez Rejestratora informacji o rejestracji domeny przez innego Użytkownika.

18.  Rejestracja domeny następuje na okres wskazany przez Rejestratora nie krótszy niż jeden rok.

19. a) Użytkownik, w celu przedłużenia działania domeny, jest zobowiązany do ponownego uiszczenia opłaty za domenę przed upływem terminu jej wygaśnięcia.

b) W przypadku braku uiszczenia przez Użytkownika opłaty za przedłużenie utrzymania nazwy domeny przechodzi ona w okres karencji (okres karencji dla poszczególnych domen został opisany pod adresem gnum.pl/cykl-zycia-domen). Użytkownik ma prawo przedłużenia utrzymania nazwy domeny znajdującej się w okresie karencji za dodatkową opłatą wynoszącą, o którą zostanie powiększona opłata podstawowa za przedłużenie utrzymania nazwy domeny. W przypadku braku uiszczenia powyższych opłat w wyznaczonym przez Rejestratora terminie nazwa domeny ulega zwolnieniu.

c) W przypadku zaniechania powyższych działań przez Użytkownika, Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność domeny oraz za jej przejęcie przez podmiot inny niż Użytkownik, a także za straty, jakie Użytkownik poniósł w wyniku swojego zaniechania.

20. Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej należących do Rejestratora, za których prawidłowe działanie odpowiada Rejestrator. Rejestrator nie ponosi jednakże odpowiedzialności za brak działania powyższych środków, przez Rejestratora niezawiniony.

21. Użytkownik w chwili wysłania formularza zamówienia wyraża zgodę na zawarcie w imieniu i na rzecz Użytkownika oraz z wykorzystaniem danych wskazanych przez Użytkownika, umowy  z NASK, który rejestracji domeny ostatecznie dokonuje, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie powyższych danych przez podmioty trzecie.

22. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminami świadczenia usług przez NASK znajdującymi się pod adresami: www.dns.pl/regulamin.html oraz ich przestrzegania. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, jakie poniósł Użytkownik w wyniku naruszania powyższych regulaminów.

23. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od Rejestratora niezależnych i niezawinionych.

IV. Opcje i testy.

24. Opcję stanowi możliwość uzyskania przez Użytkownika w czasie przyszłym rejestracji wybranej nazwy domeny, użytkowanej w momencie założenia Opcji przez innego Użytkownika.

25. Do świadczenia usługi Opcji stosuje się postanowienia regulaminu NASK, określającego zasady uzyskiwania Opcji, opublikowanego w witrynie internetowej NASK przeznaczonej dla nazw domeny pod adresem: www.dns.pl/opcje.html.

26. Opcja na rzecz danego Użytkownika wygasa po upływie trzech lat lub w momencie rejestracji nazwy domeny.

27. Opcja jest możliwa wyłącznie w stosunku do nazwy domeny, która w dacie założenia Opcji jest utrzymywana na rzecz innego Użytkownika.

28. Na jedną domenę może zostać złożone wiele opcji, z tym, że o rejestracji domeny w przyszłości na rzecz Użytkownika decyduje kolejność złożenia Opcji.

29. Użytkownik uzyskujący Opcję może zarejestrować nazwę domeny wyłącznie po:

a.  rezygnacji innego Użytkownika z dalszego utrzymywania nazwy domeny;

b.  usunięciu nazwy domeny z uwagi na niewniesienie należnej Rejestratorowi opłaty, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

30. Użytkownik uzyskujący Opcję jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania w witrynie internetowej dns.pl czy nazwa domeny, co do której uzyskał Opcję, jest dostępna do rejestracji na jego rzecz.

31. Cennik usługi Opcji znajduje się na stronie gnum.pl/cennik-domen

32. Opłata wniesiona z tytułu uzyskania Opcji nie podlega zwrotowi, ani zaliczeniu na poczet opłaty za rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny.

33. Przedłużenie Opcji powoduje uzyskanie przez tego samego Użytkownika nowej Opcji na nazwę domeny, z datą wygaśnięcia dotychczasowej Opcji, pod warunkiem, że Opcja nie wygaśnie przed tą datą.

34. Testem jest sprawdzenie przez Użytkownika funkcjonowania nazwy domeny poprzez jej rejestrację na czas ograniczony, wskazany przez Rejestratora.

35. Test może być wykonany w stosunku do danej nazwy domeny tylko i wyłącznie raz przez tego samego Użytkownika.

36. Cennik usługi Testu znajduje się na stronie gnum.pl/cennik-domen

37. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji nazwy domeny powoduje zakończenie Testu nazwy domeny.

38. Opłata wniesiona z tytułu Testu nie podlega zwrotowi, ani zaliczeniu na poczet opłaty za rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny.

V. Dane osobowe.

39. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Rejestratora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.)z poz. zm.

40. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały podane z naruszeniem prawa lub umowa rejestracji domeny wygasła.

41. Rejestrator oświadcza, że dane Użytkownika są widoczne w ogólnoświatowej i ogólnodostępnej bazie informacji o właścicielach domen WHOIS w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i Użytkownik wyraża na to zgodę. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za dostępność powyższych danych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność. Dla domen globalnych dane wszystkich osób fizycznych są przy rejestracji domeny domyślnie jawne. Istnieje możliwość ukrycia danych osoby fizycznej – abonenta za pośrednictwem naszego serwisu (procedura ręczna dla każdej domeny).

42. Rejestratorowi przysługuje prawo zbycia Serwisu. Strony ustalają iż, w przypadku zbycia Serwisu gnum.pl, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Użytkownikiem serwisu gnum.pl, w tym prawa i obowiązki wynikające z rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przejmuje Nabywca serwisu. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na cesję ww. praw i obowiązków w tym praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

VI. Transfer domeny oraz przekształcenie podmiotowe umowy

43. Użytkownik może dokonać przeniesienia domeny do innego Usługodawcy, a także od innego Usługodawcy do Rejestratora. Powyższe przeniesienie następuje bezpłatnie, po wypełnieniu przez Użytkownika stosownego wniosku.

44. Użytkownik, w czasie trwania umowy rejestracji domeny, ma prawo dokonania cesji praw i obowiązków z niej wynikających na innego Użytkownika. Przekształcenie podmiotowe następuje bezpłatnie, a nowy Użytkownik wchodzi w prawa i obowiązki poprzedniego Użytkownika. Użytkownicy są zobowiązani dokonać wszelkich rozliczeń, za które Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności względem żadnego z Użytkowników.

VII. Reklamacje

45. Każdy Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez  Rejestratora. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie (w ciągu trzech dni) po powzięciu przez Użytkownika informacji o nieprawidłowościach w działalności Rejestratora. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane na adres Rejestratora wskazany w niniejszym Regulaminie.

46. Rejestrator dokonuje rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia i o swojej decyzji informuje Użytkownika.

VIII. Postanowienia końcowe.

47. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Rejestratora.

48. Rejestrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązywać będą od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Rejestratora. O zmianie regulaminu Rejestrator poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.

49. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

50. Sądem właściwym do rozpoznania sporów związanych z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Rejestratora. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Rejestratora.

Polityka prywatności

1. Korzystanie z serwisu gnum.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody oraz akceptacją Polityki Prywatności oraz Regulaminu korzystania z usług.

2. Serwis gnum.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika odwiedzającego serwis gnum.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

3. Gnum.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, logów czy innych informacji o swoich użytkownikach.

Jawne Dane Osobowe

4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktu w serwisie Gnum.pl nie są dostępne dla osób i podmiotów trzecich.

Cookies

5. Żadne obszary serwisu Gnum.pl wykorzystują plików Cookies.

Wyłączenie Odpowiedzialności

6. Z tytułu wykorzystania wszelkich materiałów zawartych w serwisie Gnum.pl niezgodnie z obowiązującym prawem – żadna z osób odpowiedzialnych za serwis nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.